Menu

OWH

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE SOLOPLAN POLSKA SP. Z O.O. SP.K.

1. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej OWH) regulują zasady współpracy pomiędzy Sprzedawcą (Soloplan Polska Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Katowicach, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407097, NIP 6381805530, REGON 242834404) – zwanym dalej „Soloplan” i Kupującym, który nie jest konsumentem w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny – wspólnie zwanych Stronami, a każda z osobna Stroną – w zakresie zawierania i realizacji wszelkiego rodzaju umów, dotyczących oferowanego przez Soloplan oprogramowania.

1.2 Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy w stosunku do niniejszych OWH wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

1.3 W przypadku, gdy Kupujący stosować będzie własne wzorce umowy w szczególności OWH, wzory umów, regulaminy, itp., dokumenty te nie będą znajdować zastosowania w stosunkach prawnych z Soloplan, za wyjątkiem tych sytuacji, w których Zarząd Soloplan złoży Kupującemu pisemne oświadczenie o gotowości świadczenia z uchyleniem postanowień OWH a przyjęciem warunków przedstawionych przez Kupującego.

1.4 Soloplan udostępnia każdorazowo Kupującemu – za wynagrodzeniem określonym w formularzu zamówienia – kopię wymienionego w nim pakietu oprogramowania (zwanego dalej oprogramowaniem umownym) do użytku własnego wraz z dokumentacją, o której mowa w pkt. 3.3.

1.5 Zakres funkcjonalności i cechy oprogramowania wynikają z opisu świadczeń i są dołączane do formularza zamówienia, stanowiąc integralny element umowy.

1.6 W zależności od potrzeb Kupującego poza podstawowym zakresem oferty, Soloplan oferuje również odpłatną możliwość skorzystania z usług instalacji oprogramowania, szkoleń jak i adaptacji programów zgodnie z wytycznymi Kupującego.

2. ZAWARCIE UMOWY

2.1 Oferty Soloplan nie są wiążące i stanowią jedynie zachętę do złożenia zamówienia. Powyższe dotyczy również ustnych negocjacji przedstawicieli obydwu Stron, które nie odnalazły odzwierciedlenia w zamówieniu złożonym przez Kupującego.

2.2 Zamówienie złożone przez Kupującego jest wiążące dla Soloplan, jeżeli:
2.2.1 w ciągu dwóch tygodni od jego odebrania zostanie przez Soloplan potwierdzone w formie pisemnej lub mailowej.
2.2.2 Soloplan, w porozumieniu z Kupującym, rozpocznie realizację umowy.

3. REALIZACJA UMOWY

3.1 Zamówione oprogramowanie jest dostarczone jedynie w postaci kodu wykonywalnego (Objectcode). Kod źródłowy nie jest elementem przedmiotu umowy.

3.2 Kod wykonywalny oprogramowania będzie przekazany Kupującemu na zdefiniowanym nośniku danych, bądź udostępniony do pobrania na odpowiedniej stronie internetowej.

3.3 Wraz z zamówionym oprogramowaniem, Soloplan udostępnia Kupującemu dokumentację dołączoną do oferty (w tym przede wszystkim opis świadczeń o którym mowa w pkt 1.5). Dalsza dokumentacja będzie dostarczona w formie papierowej lub innej, umożliwiającej wydruk.

3.4 Miejscem realizacji oraz płatności jest siedziba firmy Soloplan.

3.5 Termin dostawy oprogramowania umownego jest ustalany po złożeniu zamówienia. Z reguły dostawa odbywa się w ramach instalacji i konfiguracji systemu przez Soloplan.

3.6 W razie braku realizacji obowiązku współdziałania po stronie Kupującego w celu wykonania umowy, przewidziane w niniejszym OWH terminy, nie są wiążące dla Soloplan. Dotyczy to w szczególności braku odpowiedniego sprzętu, na którym nastąpić ma instalacja oprogramowania czy podania niewłaściwego adresu dla miejsca wykonania umowy.

3.7 Jeżeli zaniechania Kupującego w zakresie obowiązku współdziałania w celu realizacji umowy trwają dłużej niż dwa tygodnie od dnia ich ujawnienia, Soloplan ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy z winy Kupującego.

3.8 Przedmiot umowy pozostaje w całości wyłączną własnością Soloplan do dnia zapłaty pełnej kwoty płatności zgodnie z wystawioną fakturą. Jako data zapłaty przyjmuje się datę wpływu płatności Kupującego na konto Soloplan.

4. WYNAGRODZENIE

4.1 Wynagrodzenie przysługujące Soloplan z tytułu wykonania przedmiotu umowy, jest płatne bez żadnych potrąceń w kwocie określonej w formularzu zamówienia powiększonej o podatek VAT.

4.2 Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej ustalane jest w walucie złoty polski.

4.3 Płatność realizowana jest przelewem bankowym na rachunek widniejący na fakturze sprzedaży.

4.4 Termin płatności faktury wynosi każdorazowo 20 dni, chyba że Strony postanowią inaczej.

4.5 W przypadku opóźnienia w płatności po stronie Kupującego, Soloplan naliczał będzie odsetki ustawowe za opóźnienia w transakcjach handlowych.

4.6 Soloplan ma prawo do obciążenia Kupującego kosztami działań podmiotów trzecich upoważnionych do odzyskania wymaganych należności.

4.7 Wyłącza się możliwość wyrównywania roszczeń przez Kupującego z należnościami wynikającymi z zawartej z Soloplan umowy.

5. RĘKOJMIA I GWARANCJA

5.1 Z chwilą przekazania Kupującemu oprogramowania wraz z dokumentacją stanowiących przedmiot umowy, na Kupującego przechodzi ryzyko ich utraty, nieprawidłowego ich utrzymania, konserwacji oraz przechowania. Jednocześnie Kupujący jest zobowiązany do zachowania najwyższej staranności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przekazanych danych, jak i danych opracowywanych w trakcie korzystania z oprogramowania.

5.2 Wada fizyczna występuje jedynie w przypadku, gdy oprogramowanie umowne wraz z dokumentacją nie posiada właściwości określonej w umowie lub nie nadaje się do użytku zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie.

5.3 Obowiązkiem Kupującego jest niezwłoczne zbadanie oprogramowania, z chwilą ukończenia jego instalacji. Ewentualne zastrzeżenia Kupujący zobowiązany jest zgłaszać w formie pisemnej lub mailowej.

5.4 W ostatnim dniu instalacji, konfiguracji i szkolenia strony są zobowiązane do podpisania protokołu z wykonania umowy. Brak zgłoszenia wad lub usterek ze strony Kupującego, uznane będzie za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy przez Soloplan.

5.5 Jeżeli Kupujący nie przystąpi do podpisania protokołu wykonania umowy w zakreślonym powyżej terminie, to firmie Soloplan przysługiwać będzie prawo jego jednostronnego sporządzenia oraz parafowania ze wszystkimi tego konsekwencjami.

5.6 W razie uznania przez Soloplan zgłoszenia Kupującego za zasadne, Soloplan dostarczy Kupującemu przedmiot umowy wolny od konkretnej wady lub usunie ją w terminie stosownym do charakteru i istoty wady, nie dłużej jednak niż w terminie 30 dni. Usunięcie wad przez Soloplan może nastąpić poprzez udzielenie Kupującemu wskazówek postępowania telefonicznie, w formie pisemnej lub elektronicznej.

5.7 Ewentualne zgłoszenie wad lub usterek nie zwalniają Kupującego z obowiązku zapłaty wynagrodzenia przysługującego Soloplan, w pełnej wysokości.

5.8 Jeżeli uzupełniające wykonanie zobowiązania przez firmę Soloplan nie powiodło się w odpowiednim terminie umożliwiającym przeprowadzenie co najmniej dwóch prób usunięcia wad, wówczas Kupujący jest zobowiązany do wyznaczenia Soloplan ostatniego dodatkowego terminu do wykonania zobowiązania, który umożliwia ponowne przeprowadzenie co najmniej analogicznych dwóch prób usunięcia wad. Termin ten nie może być krótszy niż 14 dni.

5.9 W przypadku, gdy Soloplan nie jest w stanie usunąć usterek w określonym terminie, Kupującemu przysługuje prawo do żądania obniżenia należnego wynagrodzenia w odpowiedniej wysokości albo odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniami jak poniżej.

5.10 Prawo do odstąpienia od umowy, może mieć miejsce wyłącznie w przypadku poważnych wad, które uniemożliwiają pracę całego oprogramowania lub czynią je niezdatnym do użytku.

5.11 W przypadku prawidłowego odstąpienia od umowy przez Kupującego, firmie Soloplan przysługuje prawo pomniejszenia zwracanego na rzecz Kupującego wynagrodzenia, w wysokości, odpowiadającej okresowi użytkowania oprogramowania, przed datą ujawnienia wad(y).

5.12 Kwota zatrzymanej części wynagrodzenia stanowiła będzie iloczyn 1.5 % należnego wynagrodzenia umownego netto oraz liczby dni użytkowania oprogramowania. Rzeczona kwota nie może być wyższa niż połowa umownego wynagrodzenia netto.

5.13 Strony wyłączają odpowiedzialność Soloplan z tytułu rękojmi.

5.14 W sytuacji, gdy Kupujący dokonał samodzielnie lub za pośrednictwem podmiotu trzeciego zmian w oprogramowaniu, z wyłączeniem postanowień z pkt 9.2, Kupujący traci możliwość żądania usunięcia zgłaszanych wad lub usterek przez Soloplan. Powyższe dotyczy również wad powstałych przed dokonaniem zmiany w oprogramowaniu.

5.15 Firmie Soloplan i/lub podmiotom trzecim przysługują osobiste oraz majątkowe prawa autorskie do oprogramowania stanowiącego przedmiot umowy. Wada prawna występuje w przypadku, gdy prawa wymagane do użytkowania rzeczy zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie nie mogły zostać przyznane Kupującemu w skuteczny sposób.

5.16 Jeżeli prawa osób trzecich są naruszane, Soloplan ma prawo usunięcia wad poprzez:
5.16.1 nabycie prawa do korzystania z oprogramowania w zakresie wystarczającym do celów niniejszej umowy od osoby uprawnionej do dysponowania oprogramowaniem lub
Soloplan Polska Sp. z o.o. Sp.k Oprogramowanie dla logistyki i planowania transportu ul. Dąbrówki 13 40-081 Katowice
5.16.2 dokonanie wymiany oprogramowania naruszającego prawo tak, aby nie miało to wpływu na jego funkcję lub miało wyłącznie wpływ możliwy do zaakceptowania przez Kupującego lub
5.16.3 wymianę oprogramowania naruszającego prawa osób trzecich na oprogramowanie, którego użytkowanie nie ma wpływu na funkcjonalność lub zawiera zmiany zaakceptowane przez Kupującego i nie powoduje naruszenia praw pokrewnych osób trzecich, lub
5.16.4 udostępnienie nowej wersji oprogramowania, której użytkowanie w zakresie wystarczającym do celów umownych nie powoduje naruszenia praw pokrewnych osób trzecich.

5.17 W przypadku ujawnionych wad prawnych, obowiązują odpowiednie postanowienia z pkt 5.10.

6. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
6.1 Soloplan nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego za szkody wyrządzone nieumyślnie lub przez podmioty trzecie.

6.2 Soloplan nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Soloplan nie miał wpływu, mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). Za okoliczności, o których mowa w powyższym zdaniu uznaje się w szczególności: działania sił przyrody, zaburzenia życia zbiorowego, w tym strajki i rozruchy, działania urzędowe i inne, niemożliwe do przewidzenia, nieuchronne i poważne w skutkach zdarzenia. Wystąpienie takich zdarzeń zwalnia Soloplan z obowiązku dotrzymania zobowiązań w zawartych umowach na czas trwania zakłócenia i w zakresie jego oddziaływania. Soloplan zobowiązuje się poinformować Kupującego o zaistniałej sytuacji, w miarę możności niezwłocznie oraz zrobić wszystko co w jego mocy, aby wypełnić zobowiązania w oparciu o zasadę dobrej wiary, na tyle na ile pozwolą mu na to warunki zaistniałej sytuacji.

6.3 Jeżeli szkoda powstała zarówno z winy Soloplan, jak i z winy Kupującego, każda ze Stron zobowiązana jest do jej naprawienia w stopniu w jakim przyczyniła się do jej powstania.

7. SERWIS OPROGRAMOWANIA
7.1 Świadczenie usług serwisowych przez Soloplan w zakresie oprogramowania będącego przedmiotem umowy (za wyjątkiem oprogramowania osób trzecich), polega w szczególności na:
7.1.1 dostawie nowych, ciągle rozwijanych wersji oprogramowania wchodzącego w zakres zamówienia.
7.1.2 wsparciu w rozwiązywaniu problemów technicznych związanych z oprogramowaniem umownym drogą telefoniczną, faksem lub poprzez pocztę email. Pomoc jest dostępna od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do 16:30, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. W ramach serwisu oprogramowania nie odbywa się szkolenie Klienta w zakresie obsługi oprogramowania. Takie szkolenie należy odpłatnie zamówić w Soloplan.

7.2 Umowa serwisowa (umowa serwisowa oprogramowania) rozpoczyna się w dniu pierwszej instalacji oprogramowania przez kupującego.

7.3 Umowa serwisowa co do zasady zawierana jest na czas nieokreślony, chyba, że Strony postanowią inaczej. Może ona zostać wypowiedziana przez każdą ze stron, w formie pisemnej, w terminie trzech miesięcy przed końcem danego roku kalendarzowego. Umowa serwisowa obowiązuje co najmniej do 31 grudnia roku następującego po roku, w którym dokonano dostawy programu bądź jego pojedynczych składowych lub została zawarta nowa umowa serwisowa.

7.4 Zgłoszenia przyjmowane przez Soloplan będą każdorazowo odnotowywane w formie ticketów, wraz z nadaniem im odpowiedniego numeru oraz wysłaniem Kupującemu linka do strony internetowej, gdzie możliwym będzie podgląd statusu wykonania zadania. Soloplan będzie informować Kupującego o bieżącym statusie jego zgłoszenia.

7.5 Usługi doradcze, jak i pozostałe usługi dodatkowe, które swoim zakresem wykraczają poza obsługę programu stanowiącą przedmiot umowy serwisowej (np. wsparcie w zakresie instalacji, szkolenia itp.) będą podlegały dodatkowej opłacie według stawek godzinowych podanych w cenniku usług.

7.6 Wysokość opłaty za serwisowanie oprogramowania jest określona w formularzu zamówienia.

7.7 Do wszystkich kwot ujętych w cenniku usług lub formularzy zamówienia, należy każdorazowo doliczyć ustawową stawkę podatku VAT.

7.8 Opłata ryczałtowa za serwisowanie jest każdorazowo płatna pierwszego dnia roboczego danego okresu rozliczeniowego.

7.9 Płatności z tytułu umów serwisowych zawartych w ciągu danego roku będą fakturowane proporcjonalnie w poszczególnych miesiącach aż do końca danego roku kalendarzowego.

7.10 Terminem płatności dla bieżącego roku kalendarzowego pozostaje pierwszy dzień roboczy okresu rozliczeniowego. W następnych latach kalendarzowych opłata ryczałtowa jest każdorazowo płatna 1 stycznia za cały rok z góry.

7.11 Soloplan przysługuje prawo do zmiany stawki opłat ryczałtowych za serwisowanie oprogramowania. O powyższym Soloplan informuje Kupującego w formie pisemnej na co najmniej dwa miesiące przed planowaną zmianą.

7.12 W przypadku podwyższenia opłaty za serwisowanie o więcej niż 10% Kupujący ma prawo wypowiedzieć umowę serwisową wraz z końcem aktualnego okresu rozliczeniowego w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania pisma z zawiadomieniem o podwyższeniu opłaty za serwisowanie.

8. POUFNOŚĆ ORAZ OCHRONA DANYCH

8.1 Bez zgody Soloplan, Kupujący nie ma prawa do przekazywania osobom trzecim jakichkolwiek informacji objętych tajemnicą handlową lub uzyskanych w wyniku kontaktów handlowych.

8.2 Jakiekolwiek informacje oraz materiały (Informacje poufne) przekazane Kupującemu przez Soloplan, a niedostępne publicznie należy traktować jako poufne, w szczególności odnosi się to do danych dotyczących stosowanych przez Soloplan rozwiązań technicznych, kodów, dokumentacji związanej z oprogramowaniem, projektów, itp.

8.3 Kupujący zobowiązany jest do zapobiegania ujawnienia informacji poufnych przez aktualnych i przyszłych pracowników, współpracowników, wspólników, również po ustaniu stosunku pracy (zakończeniu przez nich współpracy z Kupującym).

8.4 Niezależnie od powyższego, Kupujący jest zobowiązany do natychmiastowego przywrócenia stanu zgodnego z prawem, jak również do zapobiegania dalszym naruszeniom informacji poufnych.

8.5 Zobowiązanie do zachowania poufności nie ma zastosowania w przypadku, gdy:
8.5.1 Informacja poufna jest lub stała się publicznie znana w inny sposób, aniżeli w wyniku naruszenia OWH;
8.5.2 Informacja poufna była uprzednio znana Kupującemu z innych źródeł, co może zostać potwierdzone ponad wszelką wątpliwość, zarówno co do czasu, jak i źródła uzyskania Informacji poufnej;
8.5.3 obowiązek udostępnienia Informacji poufnej osobom trzecim wynika z obowiązujących przepisów prawa. Kupujący jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Soloplan o otrzymaniu wyżej wspomnianego żądania, chyba że przekazanie takiej Informacji poufnej jest zabronione przez prawo lub decyzję podmiotu żądającego ujawnienia Informacji poufnej. Wyżej wymieniona notyfikacja powinna być przesłana, o ile to możliwe, przed ujawnieniem Informacji poufnej podmiotowi uprawnionemu do złożenia takiego żądania;
8.5.4 Kupujący chcący ujawnić Informacje poufne musi posiadać pisemną zgodę Soloplan określającą zakres i przedmiot udzielanej zgody.

8.6 Obowiązek do zachowania poufności obowiązuje bezterminowo. Wykonanie lub zakończenie w inny sposób stosunku prawnego między Stronami nie powodują ustania zobowiązań opisanych w niniejszym paragrafie.

8.7 Każda ze Stron może na piśmie zażądać zwrotu materiałów zawierających informacje poufne w dowolnym terminie. W czasie 7 dni od otrzymania takiego żądania strona zobowiązana zwróci Stronie uprawnionej ich oryginały oraz zniszczy wszystkie pisemne i elektroniczne kopie tych informacji, a także w tym samym terminie złoży pisemne oświadczenie potwierdzające zniszczenie wszystkich kopii zwróconych informacji, chyba że powyższe działanie będzie niemożliwe ze względu na powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

8.8 Strony zobowiązują się do zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Jeżeli w ramach wykonywania Umowy zajdzie konieczność przetwarzania danych osobowych dostarczonych przez jedną ze Stron, Strony uzgodnią zasady ich przetwarzania na podstawie odrębnej umowy.

8.9 Niezależnie od powyższego, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (RODO), Soloplan informuje, iż Administratorem danych osobowych Kupującego, jego przedstawicieli i pracowników, pozyskanych w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy jest: Soloplan Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Katowicach.

8.10 Dane osobowe Kupującego, jego przedstawicieli i pracowników będą przetwarzane:
8.10.1 na podstawie mających zastosowanie wymagań prawnych nakładanych na Administratora (art. 6 ust. 1.c) RODO)
8.10.2 ze względu na prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1.f) RODO)
8.10.3 ze względu na konieczność realizacji Umowy pomiędzy Kupującym a Soloplan (art. 6 ust. 1.b) RODO)

8.11 Dane osobowe Kupującego, jego przedstawicieli i pracowników, mogą zostać udostępnione upoważnionym podmiotom oraz kancelariom prawnym, firmom doradczym, organom egzekucyjnym i dostawcom systemów informatycznych, z którymi współpracuje Administrator.

8.12 Kupujący, jego przedstawiciele i pracownicy posiadają prawo dostępu do treści s woich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych.

8.13 Kupujący, jego przedstawiciele i pracownicy mają prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w razie uznania, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

8.14 Kupujący zobowiązuje się zapewnić, aby wszyscy jego przedstawiciele i pracownicy, których dane są przetwarzane przez Administratora w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy, zapoznali się z informacjami, o których mowa w niniejszym paragrafie.

9. PRAWA AUTORSKIE I ZAKRES UŻYTKOWANIA

9.1 Za wynagrodzeniem określonym w formularzu zamówienia Soloplan udziela Kupującemu zwykłej (niewyłącznej) licencji na równoczesne korzystanie w sposób stały z oprogramowania przez ilość użytkowników, wymienioną w tym formularzu. Tym samym Kupujący ma prawo zainstalować, wczytać i uruchomić oprogramowanie umowne na stanowiskach użytkowników (o określonych nazwach), których maksymalną liczbę określono w formularzu zamówienia.

9.2 Kupującemu przysługuje prawo do utworzenia odpowiedniej liczby kopii zapasowych i zabezpieczenia danych. Kupujący ma prawo dokonać modyfikacji w oprogramowaniu w przypadku, gdy zmiana jest konieczna do uzyskania interoperacyjności lub w celu usunięcia błędu.

9.3 Kupujący nie ma prawa dalszej odsprzedaży oprogramowania umownego osobie trzeciej, bez wyraźnej, pisemnej zgody Soloplan. W razie jej udzielenia, Kupujący przekazuje podmiotowi trzeciemu, któremu udostępnia oprogramowanie wszystkie utworzone przez siebie kopie oprogramowania umownego lub je usuwa.

9.4 W razie ujawnienia korzystania z oprogramowania w stopniu większym niż ustalony umownie Kupujący zobowiązany jest do zapłaty odpowiedniej rekompensaty zgodnie z cennikiem Soloplan. Podstawę obliczenia kwoty rekompensaty stanowi wartość trzyletniego odpisu amortyzacyjnego metodą liniową.

9.5 Jeżeli Kupujący nie poinformuje Soloplan o nadmiernym korzystaniu z oprogramowania, wówczas zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości trzykrotności ceny za korzystanie z danego oprogramowania zgodnie z cennikiem Soloplan.

9.6 Zapisy dotyczące praw autorskich i praw pokrewnych do oprogramowania stanowiących przedmiot umowy są z nim immanentnie związane i nie można ich usuwać ani zmieniać. Właściwą adnotację należy dokonać na każdej kopii oprogramowania.

10. INNE POSTANOWIENIA

10.1 Prawem właściwym dla stosunku umownego pomiędzy stronami jest prawo polskie.

10.2 Prawo handlowe ONZ zostaje wyłączone.

10.3 Jedynym sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umów zawieranych przez Strony jest sąd właściwy dla siedziby Soloplan.

10.4 Strony ustalają właściwe adresy do korespondencji, podane w formularzu zamówienia. Każda ze Stron ma obowiązek informowania drugiej o zmianie jej adresu. W przypadku braku takiej informacji, korespondencję wysyłaną na dotychczasowy znany adres, traktować się będzie jako prawidłowo doręczoną.

10.5 Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszej umowy są lub staną się nieważne lub niewykonalne w stopniu całkowitym lub częściowym, nie uchybia to ważności pozostałych postanowień niniejszej umowy.

10.6 W przypadku sprzeczności lub rozbieżności wynikających z treści zamówienia a niniejszych OWH, pierwszeństwo w zastosowaniu mają postanowienia zawarte w formularzu zamówienia.

Do it communicatively!

Czy ktoś powiedział “aktywne wsparcie naszego zespołu sprzedaży poprzez pozyskiwanie nowych klientów oraz umawianie spotkań z nimi”? Tu może chodzić tylko o nasz dział telemarketingu. Telefonicznie kontaktujesz się z naszymi potencjalnymi klientami I po pozytywnej weryfikacji przekazujesz kontakt do Twoich kolegów w dziale sprzedaży.

Stellen ansehen

Do it internationally!

Jako członek naszego zespołu tłumaczeń świetnie posługujesz się językami obcymi. Z łatwością przychodzi Ci komunikacja w danym języku i bez problemu rozpoznasz „fałszywego przyjaciela”. Bez Ciebie komunikacja firmy nie byłaby możliwa w takiej formie jak obecnie – począwszy od tłumaczeń marketingowych, aż po fachowe tłumaczenie naszego oprogramowania – czeka Cię pełna różnorodność!

Stellen ansehen

Do it communicatively!

W zespole Front Office będziesz wizytówką naszej siedziby Soloplan GmbH. Masz serdeczne usposobienie i chętnie obsługujesz przybyłych do naszego biura klientów i gości, a także masz zmysł do planowania podróży służbowych. Wyzwania nie stanowią dla Ciebie problemu i chętnie służysz wsparciem dla wszystkich działów w naszej firmie.

Stellen ansehen

Do it empathetically!

Dla naszego działu HR najważniejsi są nasi pracownicy i ich zadowolenie. Dobrze się czujesz w bezpośrednich rozmowach, np. podczas rozmów kwalifikacyjnych i masz pokłady pozytywnej energii. Chętnie bierzesz udział w targach i korzystasz chętnie z każdej okazji, by pozyskać nowych pracowników do naszej firmy!

Stellen ansehen

Do it reliably!

Do tego działu poszukujemy doświadczonych księgowych, którzy z pasją podchodzą do liczb i nie odpowiadają przy tym stereotypom typowym dla tej branży – bo tym właśnie przeczy nasz dział księgowości! Do twoich zadań będzie należała bieżąca kontrola finansów naszej firmy oraz jej struktur.

Stellen ansehen

Do it in a fair manner!

By dołączyć do naszego działu prawnego, musisz wyróżniać się zmysłem sprawiedliwości oraz doskonale znać się na zawiłościach prawa IT, ochrony danych i marki. Potrafisz przestrzegać zasad i przepisów – dzień w dzień.

Stellen ansehen

Do it creatively!

Dział marketingu w Soloplanie patrzy na świat przez różowe okulary. Jako jeden z nas będziesz miał okazję dzielić się z nami swoimi kreatywnymi pomysłami i koncepcjami, a także brać czynny udział w ich realizacji! Od klasycznego marketingu, przez marketing online, aż po marketing eventowy – oferujemy pełen pakiet, w którym w pełni rozwiniesz swoje umiejętności!

Stellen ansehen

Do it in a supporting manner!

Jako członek naszego zespołu Facility Management będziesz odpowiedzialny za konserwację budynku siedziby naszej firmy, jej obejścia oraz wszystkim co jest z nim związane. Jeśli masz rękę do kwiatów I rozumiesz, jak zarządzać nowoczesnym budynkiem, staniesz się dobrym duchem tego miejsca.

Stellen ansehen

Do it on your own initiative!

W naszym międzynarodowym dziale sprzedaży jesteś twarzą naszej firmy I reprezentujesz ją przed klientami na całym świecie. Dołączysz do zespołu złożonego z charyzmatycznych sprzedawców, którzy chętnie podróżują służbowo po całym świecie, mając na uwadze bezpośredni kontakt z klientem. Do Twoich obowiązków będzie należało pozyskiwanie nowych klientów oraz opieka nad obecnymi.

Stellen ansehen

Do it sociably!

Z takim nastawieniem doskonale odnajdziesz się w naszym dziale Customer Solution Management (CSM). Będziesz interfejsem do naszych klientów – od momentu pierwszego fachowego doradztwa, aż po przygotowywanie i realizacje kompleksowych oraz indywidualnych rozwiązań dla naszych klientów.

Stellen ansehen

Do it Visionarily!

Jesteś kreatywny, lubisz wyzwania – jesteś wizjonerem infrastruktury. W dziale administracji IT zadbasz o to, by nasze serwerowe środowisko było na bieżąco aktualizowane. Nadzorujesz także naszą międzynarodową infrastrukturę sieciową i przyczyniasz się tym samym do cyfryzacji w naszej firmie!

Stellen ansehen

Do it passionately!

Jako programista będziesz rozwijał nasze oprogramowanie CarLo za pomocą nowoczesnych narzędzi (VS Rider/GitHub) w technologii .NET lub Typescript/Javascript. Rozwijasz nowe funkcjonalności oraz moduły w ramach naszego oprogramowania logistycznego CarLo w takich obszarach jak aplikacje mobilne, desktopowe oraz rozwiązania w chmurze.

Stellen ansehen

Do it optimistically!

… to nasze motto. W DZIALE TESTERSKIM. Będziesz odpowiedzialny za nadzorowanie wewnętrznych testów oraz ich ulepszanie. Dzięki temu masz realny wpływ na User-Experience i masz nad wszystkim pełną kontrolę!

Stellen ansehen